Shiro Megami Sama

Kami of Izumo-Sanzen

Description:
Bio:

Shiro Megami Sama

Amber Magatama KurojinSama